Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid
  Natuurrapport
De Vlaamse bosbestanden zijn overwegend gelijkjarig en jong, met meestal weinig structuurvariatie. (Foto: Johan Peymen)
  Indicatorenset: Boskwaliteit

Response government (respons van de overheid)
Driving forces (maatschappelijke activiteiten)
Pressure (druk op het milieu)
State (toestand van het milieu)
Impact (impact op de biodiversiteit)
Home > Natuurindicatoren > > Boskwaliteit > Percentage beschadigde bosbomen xx -1 xx 
 
Indicator: Percentage beschadigde bosbomenBron: INBO vitaliteitsmeetnet


Indicator
In 1985 startte de geïntegreerde monitoring van de gezondheidstoestand van bossen op Europese schaal. Eén van de criteria voor het bepalen van de gezondheid van bosbomen is de bladbezetting. Bomen met meer dan 25 % blad- of naaldverlies worden als beschadigd beschouwd. Deze indicator geeft aan welk aandeel van de bomen beschadigd is. De aanwezigheid van veel beschadigde bomen is een indicatie van een weinig evenwichtig bosecosysteem of met andere woorden een beperkte boskwaliteit.

Analyse
Beleidsdoel
Langetermijndoelstelling MINA-plan 3+: “Het verlies van de biodiversiteit stopzetten door instandhouding, ontwikkeling, en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten om de ecosysteemdiensten op lange termijn te garanderen”

Doelstelling bosbeleid (MINA-plan 3, p. 212): "De kwaliteit van de bossen verbeteren via een evenwicht tussen de maatschappelijke functies van het bos en de maximale ontwikkeling en instandhouding van het bosecosysteem."

Trend en doelafstand
Tot 1995 was er een toename van het percentage beschadigde bosbomen in de Vlaamse bosvitaliteitsinventaris. Vanaf 2000 was er een verbetering van de toestand, maar na 2008 nam het aandeel beschadigde bomen weer geleidelijk toe. In 2013 werd er weer een afname van het percentage beschadigde bomen genoteerd.
In 2013 was 20,8 % van de bosbomen beschadigd. De zomereik, de Corsicaanse den en de populier zijn bij ons de meest beschadigde boomsoorten in 2013 (zie tabel).

Verklaring
Een veelheid aan factoren beïnvloedt de bosgezondheid: o.a. atmosferische deposities, klimaatwijziging, bosbeheer en natuurlijke factoren (insecten, schimmels...). De variabiliteit van het bladverlies bij beuk heeft met de mastjaren te maken. Dit zijn jaren met een hoge zaadproductie. Doorgaans gaat dit met een verminderde bladbezetting gepaard.

Verwachting
De verminderende atmosferische deposities (zie indicatoren i.v.m. 'Atmosferische deposities') en de toenemende aandacht voor duurzaam bosbeheer (zie indicator 'Oppervlakte met bosbeheerplan') zijn factoren die tot een verbetering van de bosgezondheid kunnen leiden. De toenemende verandering van het klimaat daarentegen (zie indicatoren i.v.m. 'Klimaatwijziging') kan de bosgezondheid verder aantasten.


Achtergrondinformatie
Extra bijlage Tabel voor het reproduceren van getoonde grafiek
In volgende natuurrapporten besproken2005
2003
2001
meer


Referentie
Natuurindicatoren, 2014. Boskwaliteit: Percentage beschadigde bosbomen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. www.natuurindicatoren.be (versie van 25-02-2014).

Hou me op de hoogte bij update van de indicatoren:
 
Print this page
  © 2005 - 2014 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Disclaimer
 
Home Contact normaal lettertype groot lettertype extra-groot lettertype Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek